Sačma od žice - Pregled i Proizvodi

NAJBOLJE REŠENJE ZA AUTO I AVIO INDUSTRIJU

Kao jedan od vodećih proizvođača abraziva sa rezanom žicom, kompanija Spajic® u svojoj ponudi ima širok spektar prečnika, tvrdoće i materijala za abrazive, koji su pronašli svoju upotrebu u procesima površinske obrade u različitim industrijama. Presecanjem žice na dužinu jednaku prečniku žice proizvode se cilindrično rezani abrazivi. Zaobljavanjem cilindričnih abraziva proizvode se kondicionirani/zaobljeni abrazivi rezane žice. Na osnovu stepena zaobljavanja tipa G1, G2 i G3 možemo razlikovati tri vrste zaobljenih abraziva. Na osnovu vrste industrije i primene površinske obrade, određuje se vrsta abraziva (cilindrični ili zaobljeni), i materijal od kojeg su abrazivi izrađeni kao i njihova tvrdoća.

U ponudi imamo širok spektar abraziva od sečene žice, od različitih materijala, različitih prečnika, napravljenih da zadovolje potrebe svih naših kupaca.

Naša sačma od žice ima mogućnost ponovnog korišćenja sa životnim vekom od cca. min 4200 ciklusa bez obzira na veličinu i tvrdoću zrna.

Sačma koja se dobija sečenjem žice ima visok stepen konzistencije u pogledu oblika i tvrdoće što direktno utiče na povećanje kvaliteta površine materijala koji se tretira.

Uzimajući u obzir veliki broj mogućih ponovljenih radova, sačma dobijena od žice traje duže, tako da je očigledna ušteda pri naručivanju i kupovini nekih drugih abraziva.

Činjenica da se čestice sačme od žice ne lome, dovodi do dužeg trajanja operativne mešavine koja se koristi za tretiranje površine.

OBLICI ZRNA

CILINDRIČNI OBLIK

karakteriše se oštrim ivicama nastalim prilikom sečenja žice. Cilindrični oblik sačme je veoma efektan oblik sačme za operacije čišćenja ali nije pogodan za operacije mikrokovanja.

ZAOBLJENA SAČMA OD ŽICE (CCW)

oštre ivice su uklonjene u procesu koji se naziva “zaobljavanje”. Zaobljena sačma od žice se koristi za proces čišćenja, povećanja hrapavosti površina, uklanjanje livačkog peska, uklanjanje oštrih ivica, uklanjanje korozije I prevlaka kao I za mikrokovanje u automobilskoj I vazduhoplovnoj industriji.

DUPLO ZAOBLJENA SAČMA OD ŽICE (DCCW)

je duplo zaobljena kako bi se dobio više sferični oblik.

SFERIČNO ZAOBLJENA SAČMA OD ŽICE (SCCW)

je najviše zaobljena kako bi se dobio gladak približno sferični oblik. Ovaj oblik sačme koristi se u najzahtevnijim operacijama sačmarenja I mikrokovanja.

PREDNOSTI SAČME OD ŽICE

MANJA KONTAMINACIJA SAČMARENIH POVRŠINA

Sačma od žice nema na svojoj površini sloj oksida gvožđa niti ostavlja sloj oksida gvožđa na delovima koji se sačmare – sačmarene površine su čiste I svetlije u odnosu na površine sačmarene livenom sačmom. Liveni abrazivi koji se lome i/ili deformišu mogu ostaviti sitne čestice utisnute u površinu koja se sačmari. Sačma od žice se ne lomi na sitne delove niti ostavlja delove utisnute u površinu. Usled navedenog, sačma od žice ostavlja 10 do 20 puta manje naslaga na sačmarenim površinama.
VISOK ŽIVOTNI VEK

Zahvaljujući svojoj mikrostrukturi dobijenoj hladnim izvlačenjem bez unutrašnjih grešaka (naprsline, kavitacije, poroznost), životni vek sačme od žice je znatno veći u odnosu na životni vek livene sačme. Mikrostruktura sačme od žice je perlitna što predstavlja izvrsnu kombinaciju tvrdoće I životnog veka. Mikrostruktura livene sačme je beinitna (brzo se deformiše) ili martenzina (dovodi do loma čestica sačme). Minimalni životni vek Spajić® abraziva od žice je 4200 ciklusa bez obzira na veličinu I tvrdoću čestica sačme. Pored samog životnog veka veoma je bitan I model trošenja sačme, pogotovu u procesima mikrokovanja. Livena sačma se troši tako što se prvobitni oblik značajno deformiše ili se čestice lome na sitnije komade. Sačma od žice se troši tako što se smanjuje veličina zrna, a oblik postaje zaobljeniji. Kod sačme od žice ne dolazi do loma čestica na stinije komade.
VISOKA POSTOJANOST PERFORMANSI

Sačma od žice ima visoku postojanost performansi u pogledu veličine zrna, postojanosti u pogledu oblika, tvrdoće I nasipne gustine. Livena sačma ima manju postojanost performansi zbog veoma brze promene oblika (deformisanje, lomljenje na manje komade).
VREME SAČMARENJA/POTROŠNJA SAČME

Sačma od sečene žice značajno smanjuje vreme sačmarenja/mikrokovanja. Potrošnja sačme od žice u odnosu na potrošnju livene sačme manja je za 33% do 67% (podaci na osnovu više testiranja). Manje vreme procesa kao I manja potrošnja sačme od žice smanjuje operativne troškove I troškove održavanja.
MIKROSTRUKTURA / VELIČINA ZRNA

Mikrostruktura sačme od žice je perlitna što predstavlja izvrsnu kombinaciju tvrdoće I životnog veka. Mikrostruktura livene sačme je beinitna (brzo se deformiše) ili martenzina (dovodi do loma čestica sačme). Veličina zrna sačme od žice je ujednačena (sva zrna su istih dimenzija). Veličina zrna livene sačme je neujednačena (zrna su različitih dimenzija).

VARIJACIJA U VELIČINI ZRNA

Sačma od žice proizvodi se od žice istog prečnika I sve čestice su skoro identične, ne postoji varijacija u veličini čestica. Livena sačma proizvodi se od čestica različiih veličina.
VISOKA OTPORNOST NA LOM

Sačma od žice se troši samo u pogledu smanjivanja veličine zrna. Ne dolazi do njenog lomljenja u sitne komadiće oštrih ivica koji mogu oštetiti površinu delova koji se sačmare.

SMANJENA POJAVA PRAŠINE

Sačma od žice je znatno izdržljivija i otpornija na lomljenje što rezultira u malom procentu nastajanja prašine od same sačme. Livena sačma dovodi do pojave velikih količina prašine koja nastaje od samih čestica.
PRODUŽEN ŽIVOTNI VEK DELOVA

Delovi sačmareni sačmom od žice pokazuju duži životni vek u odnosu na delove sačmarene livenom sačmom. U laboratoriji su sprovedeni testovi zamora materijala kako bi se utvrdilo kako koja vrsta sačme utiče na životni vek delova.
ZNAČAJNA UŠTEDA

Visok životni vek Spajić® sačme od žice rezultira uštedama u pogledu utroška sačme, uštede u pogledu zamene filterskih elemenata, uštede u pogledu troškova održavanja opreme.