Sačma od žice- Primena

UKLANJANJE OKSIDNIH NASLAGA

Pod pojmom uklanjanje oksidnih naslaga misli se na uklanjanje ljuspica različite debljine koje se obrazuju na površini čelika tokom toplotnog tretiranja, tokom operacija kovanja, toplog valjanja, toplog presovanja itd. Ljuspice se sastoje od oksida gvožđa, hematita I magnetita I mogu uticati na kasnije tehnološke procese obrade a takođe utiču da predmeti nisu ujednačenog tonaliteta boje. Uklanjanje oksidnih naslaga je proces čišćenja kojim se uklanjaju neželjene naslage na površini metala radi obezbeđenja glatke površine ujednačene boje. Sačmarenje je proces uklanjanja oksidnih naslaga koji se koristi na toplo valjanim fabrikatima kao što su: toplo valjani limovi, toplo valjani čelični profili, toplo valjane metalne šipke, cevi itd.

MIKROKOVANJE

Mikrokovanje je postupak hladne obrade kojim se u površinskom sloju tretiranog metala stvara zaostali napon na pritisak što dovodi do izmene mehaničkih svojstava metala. Zrna sačme udaraju u površinu metala stvarajući mala udubljenja. Mikrokovanjem dolazi do širenja površinskog sloja uzrokujući pri tome promenu mehaničkih svojstava površinskog sloja. Ispod površine, zrna unutar metala koja su izložena pritisku pokušavaju da vrate površinu u prvobitni oblik proizvodeći poluloptu hladno oblikovanog veoma napetog metala. Udubljenja koja se preklapaju formiraju ravnomeran sloj zaostalog napona na pritisak. Poznato je da pukotine ne nastaju I ne šire se u zonama gde postoji napon na pritisak. Svi lomovi nastali usled zamora materijala ili korozije nastaju na površini ili blizu površine, napon na pritisak izazvan mikrokovanjem dovodi do produžetka životnog veka delova. Kod lomova jedan od glavnih uzroka je napon zatezanja koji može nastati usled spoljašnjih opterećenja ili kao zaostali napon prilikom procesa tehnološke obrade kao što su zavarivanje, brušenje ili mašinska obrada.Napon na zatezanje teži da razvuče ili razdvoji površinu što dovodi do nastanka pukotina i/ili loma. S obzirom da se rast pukotina značajno usporava u sloju na koji se vrši pritisak, povećanje dubine mikrokovanog sloja dovodi do povećanja otpornosti na pukotine i lom.

UKLANJANJE OŠTRIH IVICA

Prilikom izrade metalni delovi prodvrgnuti su različitim operacijama obrade koje ostavljaju oštre ivice na predmetima obrade. Oštre ivice na delovima mogu predstavljati rizik u pogledu kvaliteta delova I u pogledu bezbednosti, te je s toga neophodno oštre ivice ukloniti i/ili zaobliti.

POVEĆANJE HRAPAVOSTI POVRŠINA

Povećanjem hrapavosti površina poboljšava se prianjanje između osnovnog metala i nanešenih prevlaka kao što su antikorozivne prevlake, boja, prevlake nikla i/ili hroma itd. Povećanje hrapavosti površina povećava životni vek nanešenih prevlaka.
UKLANJANJE PREVLAKA

Pojam uklanjanje prevlaka odnosi se na čišćenje površina od nanešenih starih prevlaka kao što su antikorozivne prevlake, boje I drugo, koje se nalaze na postojećim delovima I konstrukcijama kao što su: metalni delovi, delovi mašina I opreme, čelične konstrukcije, konstrukcije mostova I drugo. Uklanjanje prevlaka se takođe odnosi na čišćenje zavarenih spojeva od šljake, čišćenje livačkih kalupa koji se koriste u postupcima peskarenja, livenja pod pritiskom itd.
UKLANJANJE KOROZIJE

Procesom uklanjanja korozije vrši se uklanjanje korozije sa korodiralih površina kako bi se metalni delovi pripremili za nanošenje prevlaka i/ili kako bi se obavile operacije održavanja na metalnim delovima ili konstrukcijama.
OBLIKOVANJE POVRŠINA (OBLIKOVANJE MIKROKOVANJEM)

Oblikovanje mikrokovanjem je proces hladnog oblikovanja površina koji se izvodi na sobnoj temperaturi bez upotrebe alata za oblikovanje. Oblikovanje mikrokovanjem je fleksibilan proces koji omogućava formiranje najsloženijih oblika, najzahtevnijih zaobljenja na velikim panelima kao što su krila aviona u avio industriji, formiranje oplata trupa aviona, segmenata avionskih rezervoara kao I mnogih delova u svemirskoj industriji. Oblikovanje mikrokovanjem je najefikasniji način oblikovanja u odnosu na oblikovanje razvlačenjem, pritiskanjem, savijanjem. Oblikovanje mikrokovanjem mogu se postići sedlaste forme I oblici. Oblikovanje mikrokovanjem je proces kojim se zaobljenja jedino mogu postići u slučajevima kada je poluprečnik zaobljenja u granici elastičnosti metala.
UKLANJANJE LIVAČKOG PESKA

Uklanjanje livačkog peska je proces uklanjanja livačkog peska I ostataka od livenja sa delova izrađenih od livenog gvožđa, čelika ili aluminijuma čije se livenje odvija u peščanim kalupima.